Informacje ogólne o produktach bakteryjnych marki SK-BIOACTIV - Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje ogólne o produktach bakteryjnych marki SK-BIOACTIV

Informacje ogólne
Nasza oferta produktów bioaktywnych pod marką SK-BIOACTIV zawiera wyroby w formie sypkiej, bloków i płynnej przeznaczone głównie do oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz bioremediacji (biologicznego oczyszczania) zanieczyszczonych gruntów i wód powierzchniowych głównie ropopochodnymi. Oferowane produkty zapewnieniają wszechstronne zapotrzebowanie produktów przydatnych we wszystkich sektorach gospodarki. Staramy się być pomocni w zakresie dostarczenia niezbędnej informacji oraz fachowej porady dla zainteresowanych celem szybkiego i skutecznego rozwiązywania zaistniałych problemów.
Oferujemy produkty, które znalazły uznanie i zastosowanie w zasadzie na całym świecie w tysiącach zastosowań, w różnych gałęziach przemysłu, w małych i wielkich komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Efekt ten został osiągnięty dzięki wysoko wykwalifikowanej profesjonalnej kadrze producenta i wszechstronnym doświadczeniom prowadzonym na przestrzeni wielu dziesiątków lat.
Oprócz produktów o przeznaczeniu przemysłowym oferujemy również produkty adresowane dla gospodarstw domowych, głównie dla utrzymania w należytej sprawności oczyszczalni przydomowych, szamb, odmulania i odtłuszczania ciągów i urządzeń kanalizacyjnych, neutralizacji odorów, utrzymania higieny, utrzymania w należytej kondycji trawników itp..

Wymagane warunki środowiskowe dla efektywnej pracy bakterii
Bakterie to istoty żywe, więc jeśli nie będą stosowane w odpowiednich warunkach po prostu wyginą.
  • Optymalny zakres indeksu pH w środowisku pracy bakterii powinien być 6-8. Indeks pH środowiska poniżej 4 i powyżej 10 wyklucza zasadność stosowania produktów bakteryjnych.
  • Opytymalny zakres temperatury środowiska pracy bakterii to 25-40 oC. Powyżej około 65 oC bakterie giną. Temperatury bliższe 0 oC powodują, że drobnoustroje są mniej aktywne.
  • Bakterie są zdolne do pracy w warunkach tlenowych oraz w beztlenowych, ale efektywność ich pracy będzie większa w warunkach tlenowych.

Cel stosowania procesu bioaugmentacji (biostymulacji)
Produkty pod marką SK-BIOACTIV są skonstruowane tak by zapewnić skuteczne rozwiązania z wykorzystaniem składników, które nie powodują szkód w środowisku naturalnym. Wszystkie te produkty zawierają drobnoustroje znane jako bakterie. Te specyficzne wyselekcjonowane pożyteczne bakterie są używane w procesie nazywanym bioaugmentacją (biostymulacja, biowspomaganie), który jest ustawialny/kontrolowalny i przyjazny dla środowiska oczyszczanego z zanieczyszczeń bez używania szkodliwych chemikaliów. To nazywa się biostymulacją. Mechanizm działania biopreparatów polega na zwiększaniu populacji bakterii w biomasie i tworzeniu im możliwie nalepszych warunków do życia w tejże biomasie, co znacząco usprawnia i przyspiesza proces oczyszczania. Nasze produkty biostymulujące mogą być stosowane do szerokiej grupy ścieków przemysłowych oraz do ścieków bytowych i w wielu innych przypadkach.

Wyjaśnienie mechanizmu bioaugmentacji
Bakterie gromadzą się w biomasie oraz jako błona biologiczna na powierzchniach wewnątrznych ścian rur, wewnątrz i na powierzchniach zbiorników i urządzeń, przez które ścieki płyną albo gdzie są przechowywane. Bakterie produkują enzymy (naturalne katalizatory), które rozkładają substancje takie jak tłuszcze, ropopochodne i smary oraz inne substancje węglowodorowe, albo zmieniają substancje, które zawierają nadmiar azotu (poprzez proces znany jako nitryfikacja/denitryfikacja) tak, aby azot był bezpiecznie uwolniony do atmosfery. Produkty końcowe to całkowicie nieszkodliwy CO2 i H2O. To jest to co, natura zrobiłaby ze ściekami gdyby miała dostateczną przestrzeń i odpowiednio długi czas. Niestety, większość oczyszczalni ścieków nie ma wystarczającej przestrzeni i ścieki „podróżują” przez nie zbyt szybko dla naturalnie występujących w przyrodzie bakterii by te mogły wyprodukować dość enzymów. Występująca w przyrodzie biomasa potrzebuje więc pomocy. Proces potrzebuje wsparcia dodatkowymi bakteriami, czyli biostymulacji.

Bezpieczeństwo
Bakterie zawarte w SK-BIOACTIV są bezpieczne. Żadne z organizmów zastosowanych w naszych produktach nie są genetycznie zmodyfikowane lub chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin. Żadne niepożądane skutki dla zdrowia związane z użyciem naszych produktów albo ich produktów ubocznych nigdy nie były przez kogokolwiek zgłaszane. Drobnoustroje nie stwarzają żadnego niebezpieczeństwa dla skóry, odzieży, czy też wyposażenia. W przypadku rozlania, drobnoustroje mogą być wytarte, zmyte itp.. Jeśli produkty mają styczność ze skórą, mogą po prostu być zmywane. Produkty nie mają jakiegokolwiek niszczącego oddziaływania na metale, ceramikę i tworzywa sztuczne. Produkty nie stanowią zagrożenia dla wszelkich typów oczyszczalni scieków. Ich obecność w ściekach jedynie usprawnia przebieg procesów zachodzących w tych urządzeniach.
Produkty nie wymagają specjalnych form dopuszczenia do stosowania, jeśli stosowanie jest zgodnie z ich przeznaczeniem, poza oczywistą dostępnością arkuszy danych bezpieczeństwa, które są przez nas udostępniane na życzenie zainteresowanych.

Jakość
Oferowane przez nas produkty są wyhodowane i wyprodukowane z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Dokładne składy produktów marki SK-BIOACTIV i używane w nich typy bakterii stanowią tajemnicę będącą własnością producenta. Produkty są przygotowywane z zachowaniem szczególnego nadzoru, stosownie do przyjętych rygorystycznych wytycznych, podlegając wszechstronnej i ścisłej kontroli dla każdej partii. Każda partia produktu musi zdać surowe testy kontroli jakości, włączając w to testy na obecność Salmonelli, pałeczki czerwonki i podobnych do pałeczki okrężnicy i otrzymuje indywidualny numer serii/LOT dla potrzeb identyfikacyjnych.

Gwarancja
Informacje przedstawione w arkuszach danych, według naszej rzetelnej i najlepszej wiedzy, są godne zaufania. Informacje są dostarczone tylko jako reprezentatywne i nie dające żadnych gwarancji, wyrażonych albo dorozumianych, co do przedstawionych wyników.
Ani producent ani dystrybutor nie ma żadnej kontroli nad posługiwaniem się, magazynowaniem i warunkami stosowania, więc ani producent ani dystrybutor nie będzie odpowiedzialny za ewentualną stratę, szkodę albo wydatek powstały w związku z obchodzeniem się, magazynowaniem, użyciem produktu albo z jakimikolwiek innymi powiązanymi z tym zdarzeniami.

Pochodzenie
Wyprodukowano w EU dla Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j..

Import i dystrybucja
Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.


© 2019. Imex Trading Bartłomiej i Jakub Pachla Sp. j.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności >>>.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego